Msze Święte:

Dni powszednie:
7:00, 18:00

Niedziela:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15
18:00
::: Dziś poniedziałek, 23 września 2019 r, imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli .
Untitled Document

Cmentarz parafialny


ZASADY OPŁACANIA DZIERŻAW GROBÓW
NA CMENTARZU PARAFIALNYM W TRZEBINI
 • Wszelkie prace wykonywane przez grabarza lub kamieniarzy polegające na wykopaniu nowego grobu lub zmianach dotyczących grobu już istniejącego wymagają zezwolenia administracji cmentarza, czyli parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, oraz wniesienia stosownej opłaty.
 • Zgodnie z cennikiem opłat cmentarnych, pobiera się opłaty za:
  • Zezwolenie na wykopanie nowego grobu (mogiły lub grobowca).
  • Zezwolenie na dochowanie do mogiły lub grobowca.
  • Zezwolenie na postawienie pomnika.
  • Zezwolenie na wybudowanie grobowca na istniejącej mogile lub na nowowydzierżawionym nowym miejscu.
  • Przedłużenie dzierżawy miejsca pod mogiłę lub grobowiec.
  • Wjazd firmy kamieniarskiej jednorazowo do jednej mogiły lub grobowca. Opłatę uiszcza się w kancelarii parafialnej lub w szczególnych wypadkach u kierownika cmentarza.
 • Za renowację lub wymianę pomnika już istniejącego nie pobiera się opłaty.
 • Przy wydawaniu zgody na wykopanie nowego grobu opłata za miejsce, zgodnie z cennikiem opłat cmentarnych, zawiera już dzierżawę na 20 kolejnych lat.
 • Opłata za przedłużenie dzierżawy pobierana jest za miejsce pod mogiłę (grób ziemny) po 20 latach od uiszczenia ostatniej opłaty.
 • W przypadku grobowca dzierżawa pobierana jest wyłącznie wtedy, gdy w grobowcu jest już ktoś pochowany i od ostatniego pochówku w grobowcu minęło 20 lat.
 • Przedłużenie dzierżawy na kolejne 20 lat wynosi 300 zł (grób wąski) i 600 zł (grób szeroki).
 • Nie pobierane są opłaty wstecz. Dotyczy to sytuacji, kiedy wnosi się opłatę poraz pierwszy. Kiedy wygaśnie termin opłaconej dzierżawy grobu, następna opłata liczona jest od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty.
 • Wszelkie sprawy wątpliwe należy wyjaśniać z administratorem cmentarza, czyli z proboszczem parafii.
 • Opłaty mogą być wnoszone osobiście w kancelarii parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebini w godzinach jej urzędowania lub przelewem na konto nr 70 1240 4269 1111 0000 4678 1280, w tytule przelewu zaznaczając numer grobu i dane dysponenta.

 

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH

NA CMENTARZU PARAFIALNYM W TRZEBINI

Obowiązuje od dnia 1.01.2012 r.

 

I.                  I.           OPŁATA ZA NOWE MIEJSCE:

 (zawarta w niej jest dzierżawa na 20 lat)


1.               pod grobowiec budowany pionowo (wąski) ...............................   300 zł

2.               pod grobowiec budowany poziomo (szeroki) .............................    600 zł

3.               pod mogiłę pionową (wąską) .................................................   300 zł

4.               pod mogiłę poziomą (szeroką) ...............................................   600 zł

5.               pochówek każdej kolejnej osoby w grobowcu lub mogile ..............   80 zł

6.               pod mogiłę dziecięcą .............................................................    60 zł

 

II.               ZEZWOLENIE NA BUDOWĘ GROBOWCA:


  (na istniejącej mogile lub wydzierżawionym nowym miejscu)

1.               budowanego pionowo (wąskiego) ...............................................   200 zł

2.               budowanego poziomo (szerokiego) .............................................  400 zł

 

III.             ZEZWOLENIE NA BUDOWĘ NAGROBKA:

(opłatę pobiera się, jeśli od ostatniego pochówku minęło więcej niż 3 lata)


1.               budowanego pionowo (wąskiego) ...............................................     150 zł

2.               budowanego poziomo (szerokiego) .............................................     230 zł

3.               na mogile dziecięcej.........................................................................  50 zł

4.               zezwolenie na remont nagrobka – bez opłaty

 

IV.             PRZEDŁUŻENIA DZIERŻAWY NA KOLEJNE 20 LAT:

1.               miejsce pod mogiłę, gdy minęło 20 lat od ostatniej opłaty........          300 zł

2.               miejsce pod grobowiec, gdy grobowiec jest zapełniony

                  i gdy od ostatniego pochówku minęło 20 lat..................................      300 zł

3.               miejsce pod mogiłę dziecięcą, gdy minęło 20 lat od ostatniej opłaty....100 zł


V.               WJAZD FIRMY KAMIENIARSKIEJ LUB REMONTOWEJ

1.              Jednorazowa opłata dotycząca wykonania prac przy jednym grobie…100 zł

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 • Cmentarz jest własnością Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Służy do grzebania zmarłych, wyrażenia pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do wieczności.
 • Cmentarzem zarządza proboszcz parafii.
 • Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach grzebalnych można grzebać parafian i tych, którzy posiadają na nim opłacone miejsce.
 • Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu uzgadnia się w kancelarii, gdzie należy przedłożyć: akt zgonu z USC, kartę zgonu oraz zgodę na pogrzeb katolicki od proboszcza miejsca zamieszkania - jeśli zmarły nie był naszym parafianinem. Miejsce grzebania oraz przygotowanie grobu uzgadnia się z kierownikiem cmentarza. Jest nim Pan Stanisław Urbański, który pełni dyżur w budynku administracyjnym na cmentarzu od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 - 15.00.
 • Gdy to możliwe wykonujemy groby głębinowe, aby oszczędzić miejsce na cmentarzu. Wymiary mogił według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7.03.2008 są następujące: mogiła dziecka – długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2m; mogiła człowieka dorosłego – długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m; miejsce pod urnę – kwadrat o boku 0,5 m i głębokość 0,7 m. Grobowiec – długość 2,2 m, szerokość 0,8 m i głębokość 0,8 m (pojedynczy) i głębokość powiększona o 0,8 m dla każdej następnej trumny umieszczanej nad poprzednią.
 • Przez opłatę dzierżawną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem. Należy zadbać o zaznaczenie grobu: krzyż lub pomnik oraz opis, z podaniem osób w nim pochowanych i dat. Treść napisów należy ustalić z Administratorem Cmentarza. Należy też ustanowić dysponenta grobu.
 • Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach, licząc od daty poprzedniego pochówku (jeśli nie był to grób głębinowy).
 • Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia dzierżawy przez złożenie opłaty, to parafia traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 • Możliwa jest rezygnacja z dzierżawy grobu. Należy to zrobić w formie pisemnej w kancelarii parafialnej, ustaliwszy wcześniej sprawę ewentualnej ekshumacji zwłok. Do rezygnacji z dzierżawy grobu uprawniony jest dysponent grobu. Nie przysługuje wtedy zwrot wpłaconej kwoty dzierżawy, jeśli była dokonana.
 • Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc dzierżawionych, ale jeszcze nie wykorzystanych do pochówku.
 • Na grobach można stawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji, należy przedłożyć proboszczowi szkic, zawierający ogólny wygląd oraz wymiary zewnętrzne, uwzględniające usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami.
 • Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada zatwierdzony przez ks. proboszcza szkic pomnika. To samo dotyczy wykonania pomnika systemem gospodarczym.
 • Prace przy nagrobku (obramowanie itd.) należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 • Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 • Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu.
 • Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać do kontenera, umieszczonego za bramą cmentarza.
 • Nie jest możliwe odsprzedawanie miejsca lub wykonanego już grobowca lub mogiły osobom trzecim.

 

Powrót Do góry

 
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 1, 32-540 Trzebinia poczta@parafia.trzebinia.pl

Odwiedzono 18442367 razy

Projektowanie stron www dla parafii